0
Košík je prázdný
0

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

   

  I. Základní ustanovení

  Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/ případně licenční smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost ABI s.r.o., IČ 45278393, DIČ CZ45278393, se sídlem Průběžná 52, 100 00 Praha 10 a provozovnou Pujmanové 1221, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 9836 (dále jen „ABI“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ABI.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Podnikatelem se pro účely ochrany spotřebitele rozumí i každá podnikající právnická osoba a dále každá právnická osoba, i když nevykonává podnikatelskou činnost (např. školy, úřady a organizace státní/veřejné správy, neziskové organizace).

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační podmínky, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

   

  II. Sdělení před uzavřením smlouvy

  ABI sděluje Kupujícímu, že
  a) ABI požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, případně ABI může požadovat zaplatit zálohu na objednané zboží či služby. V takovém případě bude plnění ze strany ABI zahájeno až po obdržení platby zálohy na účet ABI.
  b) ABI může Kupujícímu (jen podnikateli) poskytnout odklad splatnosti (platba na fakturu), o poskytnutí a délce odkladu splatnosti rozhoduje obchodník ABI po dohodě s kupujícím-podnikatelem.
  c) v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu určitou či neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence
  d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ABI uváděny bez DPH i s DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákony
  e) ceny za dopravu - dodání zboží či služby se liší podle zvoleného druhu dopravy a způsobu úhrady
  f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

   

  III. Smlouva

  Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že zašle návrh (objednávku) na uzavření smlouvy na webu www.abi.cz provozovaném ABI tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. U zboží, kde dostupnost ve skladu je označena „Skladem“, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ABI. U ostatního zboží, které není momentálně na skladě, (označeného např. „do 24h“, „do 48h“, „na dotaz“ atd.), prověří obchodník ABI ve lhůtě 1 pracovní den dostupnost objednaného zboží u svého dodavatele a návrh buď potvrdí vystavením faktury, případně informuje Kupujícího o termínu dostupnosti zboží a projedná s ním vyřízení jeho objednávky a uzavření smlouvy.
  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, případně déle dle příslušných právních předpisů.

  Kupní smlouvou se ABI zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí ABI kupní cenu. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. ABI odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení včetně potřebné dokumentace.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci.

   

  IV. Vady plnění

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ABI způsobila porušením své povinnosti.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ABI škodu způsobila porušením své povinnosti.

  Odpovědnost ABI
  ABI odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ABI odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal
  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ABI nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  b) se věc hodí k účelu, který pro její použití ABI uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

   

  V. Reklamační podmínky

  Záruční lhůta

  Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud na dodacím listě není uvedena doba delší.

  Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době, uvedené na dodacím listě zboží. Tato doba se může lišit podle druhu zboží.

  Právo z vadného plnění nelze uplatnit:
  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  Má-li věc vadu, z níž je ABI zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  Podstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
  b) na odstranění vady opravou věci
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
  d) odstoupit od smlouvy

  Kupující sdělí ABI, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ABI, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ABI vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ABI nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ABI nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Nepodstatné porušení smlouvy Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ABI dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ABI odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li ABI vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ABI.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí Kupující ABI na její náklady věc původně dodanou.

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  Zárukou za jakost se ABI zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

  Podrobný popis postupu při uplatňování reklamace je uveden dále:

  1. Kupující uplatňuje záruku písemně v místě prodeje zboží (na adrese uvedené na dodacím/záručním listu). V případě, že je produktu poskytován na území České Republiky autorizovaný servis, je odběratel povinen uplatňovat záruku přímo v autorizovaných servisních střediscích, viz. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK.

  2. Kupující je povinen zboží předložit k reklamaci kompletní (včetně veškeré dokumentace a programového vybavení) pokud možno v originálním balení. Společně se zbožím je kupující povinen předložit dodací/záruční list a vyplnit reklamační formulář (obdrží u ABI), kde uvede druh reklamovaného zboží, výrobní číslo, číslo dodacího/záručního listu a co nejpřesnější popis vady zboží. Popis vady zboží je závazný pro posouzení reklamace.
  3. O reklamaci rozhodne ABI ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů po uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace odstraní ABI vady zboží. Doba od uplatnění reklamace do převzetí zboží kupujícím po skončení opravy nebo do doby, kdy kupujícím byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. O uplatněné reklamaci bude učiněn zápis do reklamačního formuláře, ze kterého musí být patrná délka trvání záruční opravy.
  4. ABI se zavazuje vyřídit oprávněnou reklamaci do 30ti dnů ode dne převzetí zboží k záruční opravě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruční doba znovu začíná běžet ode dne, kdy odběratel byl povinen zboží ze záruční opravy převzít.
  5. Ve sporných případech si ABI vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace.
  6. V případě neoprávněné reklamace (reklamované zboží nevykazuje popsanou závadu, závada je zaviněna kupujícím atd.) budou kupujícímu účtovány náklady na posouzení reklamace - nejméně však 300,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce reklamačního technika.
  7. Pokud kupující ve sjednané době zboží ze záruční opravy nepřevezme má ABI právo účtovat skladné ve výši 10,-Kč (bez DPH) za každý i započatý den skladování. Po uplynutí 6ti měsíců ode dne uskladnění zboží je ABI oprávněn zboží prodat. Výtěžek z prodeje po odečtení všech nákladů bude poukázán kupujícím.
  8. Za vystavení duplikátu dodacího/záručního listu, jakož i za vystavení duplikátu reklamačního listu na žádost kupujícího účtuje ABI kupujícímu poplatek ve výši 100,-Kč bez DPH.

   

  VI. Odstoupení od smlouvy, uzavřené prostřednictvím e-shopu ABI

  V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží kupujícím, přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu provozovny ABI, příp. na e-mail: prodej@abi.cz.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. instalace Spotřebitelem objednaného software na prodávaný počítač/notebook)
  b) o dodávce zboží, které si Spotřebitel upravil či změnil sám podle svých potřeb (např. aktivace předinstalovaného software na prodaném počítači/ notebooku)
  c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  d) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ABI zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

  V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

  Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ABI bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ABI obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu provozovny ABI spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

  Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ABI bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  Spotřebitel může požádat o vrácení peněžních prostředků jednorázovou platbou na svůj účet, vedený v ČR, bez ohledu na to, jakým způsobem uhradil ABI kupní smlouvu.

  Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, ABI však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ABI odeslal.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ABI a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ABI právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  Odstoupení v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
  b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady
  c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ABI, co ještě vrátit může, a dá ABI náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  ABI si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že cena zboží, uvedená v nabídce, je zjevně chybná nebo v případě, že jsou zjevné chyby v popisu zboží.

   

  VII. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající ABI prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání, příp. kontaktního tel. čísla). Prodávající ABI postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu ABI za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího ABI, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího ABI (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ABI s.r.o., Pujmanové 1221, 140 00 Praha 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická (e-mail), zaslaný na adresu prodej@abi.cz.

  ABI může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, ABI pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití „cookies“. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

   

  VIII. Provozní doba e-shopu

  Objednávky přes internetové obchody ABI: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

   

  IX. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
  Ceny označené „Vaše cena s DPH“ jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující-Spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a doběrečné.
  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  Běžná cena znamená výrobcem/prodávajícím doporučené koncové ceny.

   

  X. Objednávání

  Kupující, dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  Objednávat je možno následujícími způsoby:
  a) prostřednictvím elektronického obchodu ABI (dále jen „e-shop“) na adrese www.abi.cz
  b) elektronickou poštou na adrese prodej@abi.cz
  c) osobně v provozovně ABI
  d) telefonicky (jen Podnikatel)

   

  XI. Platební podmínky

  Prodávající ABI akceptuje následující platební podmínky:
  a) platba v hotovosti při nákupu,
  b) platba předem bankovním převodem,
  c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz Způsoby dopravy)
  d) platba na fakturu se splatností (pouze pro Podnikatele při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ABI, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

   

  XII. Dodací podmínky

  Osobní odběr:
  Zboží může převzít kupující v provozovně ABI, Pujmanové 1221, 140 00 Praha 4 v provozních hodinách. Provozní hodiny naleznete na webové stránce www.abi.cz. Podmínkou osobního převzetí je platba v hotovosti.

  Zasílání přepravní službou - ČR:
  Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
  Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.abi.cz.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

   

  XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Případné spory mezi ABI a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující–Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (web: www.coi.cz) či spor řešit prostřednictvím on-line formuláře dostupného na webu České obchodní inspekce (web: www.coi.cz). Více informací, včetně pravidel o postupu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ABI doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů www.abi.cz/kontakty) na ABI pro vyřešení nastalé situace.

   

  XIV. Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách ABI nebo elektronicky na www.abi.cz.

  Obchod: +420 241 731 503-5 Servis: +420 261 227 972 Výdej : Praha 4, Pujmanové 1221

  K provozování našeho webu www.abi.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...

  TOPlist