0
Košík je prázdný
0

  Reklamační řád

  (výňatek z Všeobecných obchodních podmínek)
   

  Záruční lhůta

  Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud na dodacím listě není uvedena doba delší.
  Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době, uvedené na dodacím listě zboží. Tato doba se může lišit podle druhu zboží.
   

  Právo z vadného plnění nelze uplatnit:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  d) vyplývá-li to z povahy věci.
   

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  Má-li věc vadu, z níž je ABI zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
   

  Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
  b) na odstranění vady opravou věci
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
  d) odstoupit od smlouvy


  Kupující sdělí ABI, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ABI, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ABI vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
   

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ABI nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ABI nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
   

  Nepodstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ABI dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ABI odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li ABI vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ABI.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
   

  Při dodání nové věci vrátí Kupující ABI na její náklady věc původně dodanou.

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  Zárukou za jakost se ABI zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
   

  Podrobný popis postupu při uplatňování reklamace je uveden dále:

  1. Kupující uplatňuje záruku písemně v místě prodeje zboží (na adrese uvedené na dodacím/záručním listu). V případě, že je produktu poskytován na území České Republiky autorizovaný servis, je odběratel povinen uplatňovat záruku přímo v autorizovaných servisních střediscích, viz. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK

  2. Kupující je povinen zboží předložit k reklamaci kompletní (včetně veškeré dokumentace a programového vybavení) pokud možno v originálním balení. Společně se zbožím je kupující povinen předložit dodací/záruční list a vyplnit reklamační formulář (obdrží u ABI), kde uvede druh reklamovaného zboží, výrobní číslo, číslo dodacího/záručního listu a co nejpřesnější popis vady zboží. Popis vady zboží je závazný pro posouzení reklamace.
  3. O reklamaci rozhodne ABI ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů po uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace odstraní ABI vady zboží. Doba od uplatnění reklamace do převzetí zboží kupujícím po skončení opravy nebo do doby, kdy kupujícím byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. O uplatněné reklamaci bude učiněn zápis do reklamačního formuláře, ze kterého musí být patrná délka trvání záruční opravy.
  4. ABI se zavazuje vyřídit oprávněnou reklamaci do 30ti dnů ode dne převzetí zboží k záruční opravě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Záruční doba znovu začíná běžet ode dne, kdy odběratel byl povinen zboží ze záruční opravy převzít.
  5. Ve sporných případech si ABI vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace.
  6. V případě neoprávněné reklamace (reklamované zboží nevykazuje popsanou závadu, závada je zaviněna kupujícím atd.) budou kupujícímu účtovány náklady na posouzení reklamace - nejméně však 300,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce reklamačního technika.
  7. Pokud kupující ve sjednané době zboží ze záruční opravy nepřevezme má ABI právo účtovat skladné ve výši 10,-Kč (bez DPH) za každý i započatý den skladování. Po uplynutí 6ti měsíců ode dne uskladnění zboží je ABI oprávněn zboží prodat. Výtěžek z prodeje po odečtení všech nákladů bude poukázán kupujícím.
  8. Za vystavení duplikátu dodacího/záručního listu, jakož i za vystavení duplikátu reklamačního listu na žádost kupujícího účtuje ABI kupujícímu poplatek ve výši 100,-Kč bez DPH.

   

   

  DODATEK REKLAMAČNÍCH PODMÍNEK


  Tento dodatek reklamačních podmínek firmy ABI, s.r.o. upřesňuje záruční podmínky u vybraných druhů zboží takto:

  1. CRT monitory Vibrant mají záruku 36 měsíců.*
  2. LCD monitory Vibrant mají záruku 36 měsíců.**
  3. LCD monitory AMW mají záruku 36 měsíců.**
  4. Notebooky UMAX mají záruku 24 měsíců.
   Bezplatný servis se nevztahuje na nesprávné používání notebooku, vady vzniklé provozem v nestandardních podmínkách apod. a dále na vady vzniklé opotřebením nebo poškozením mechanicky namáhaných dílů. Záruka na baterie a plasty notebooku je 12 měsíců s tím, že pro posouzení záruky je brána v úvahu doba používání a s tím související přiměřené opotřebení dané součásti.
  5. Záruka výrobků ACER se řídí dle platných záručních podmínek firmy ACER.

  6. Notebooky ASUS mají záruku 24 měsíců.
   Záruka na baterie notebooku je 12 měsíců s tím, že pro posouzení záruky je brána v úvahu doba používání a s tím související přiměřené opotřebení.
  7. software Microsoft OEM dodaný s počítačovou sestavou má záruku 90 dní.
  8. Síťová zařízení D-Link mají záruku 24 měsíců.
   Na příslušenství (např. zdroje, ventilátory, kabely a jiné příslušenství) se vztahuje záruka 12 měsíců.
  9. software Microsoft OEM dodaný s počítačovou sestavou má záruku 90 dní.
  10. záložní zdroje POWERCOM mají záruku 24 měsíců.
   Záruka ve druhém roce se nevztahuje na vadu akumulátoru záložního zdroje.

  * Záruka ve třetím roce se nevztahuje na závady vzniklé stárnutím obrazovky (změna barev, jasu, kontrastu, apod.)
  ** LCD panely monitoru lze reklamovat při nesplnění normy ISO 13406-2, tř.2. (Max. počet vadných pixelů: 2 stále osvícené (bílé) nebo 2 nikdy neosvícené (černé) nebo 5 vadných subpixelů (chybějící červená, zelená nebo modrá barva)). Záruka ve třetím roce se nevztahuje na závady vzniklé stárnutím obrazovky (změna barev, jasu, kontrastu, apod.)

  V Praze 1.1.2015

  Obchod: +420 241 731 503-5 Servis: +420 261 227 972 Výdej : Praha 4, Pujmanové 1221

  K provozování našeho webu www.abi.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...

  TOPlist